הצג
רשימת החברות הפרטות מינוי דירקטורים מינוי רואי חשבון מינוי יועצים משפטיים דו"ח על החברות דו"ח על הרשות
עמוד הבית>חברות>בטחון>אלתא מערכות בע"מ
אלתא מערכות בע"מ לרשימת כל החברות   
תחום פעילות: בטחון בטחון
תחום עיסוק עיקרי: ייצור ופיתוח ציוד ומערכות אלקטרוניות ייצור ופיתוח ציוד ומערכות אלקטרוניות
משרד אחראי : 
אתר החברה: www.iai.co.il/elta www.iai.co.il/elta
דוח פעילות אחרון
483.pdf
דוח כספי אחרון
2010 - אלתא
רשימת הדירקטורים בחברה
מנכ"ל הדס נסים
אלפסי אליהו
וייס יוסף
חיראדין רכאד
יוניאן אייל
סלע נאוה
עוקשי איזבל הודיה
פתיר זיוה
קרייס ענבל
קרפ מתי
רבינא טל
יו"ר ניסן יצחק
אלדר יהושע
בם לאה
גלזן יעקב
יגנס רן
ניסן יצחק
סלע נאוה
פתיר זיוה
רמתי יאיר
שגיב מנשה
אלתא מערכות בע"מ
483_ELTA_SYSTEMS__LTD.
אלתא מערכות בע"מ
רשימת המועמדים לדירקטורים
בלייך מיכל
מספר דירקטורים מקסימלי: 12 12
 
חוק החברות הממשלתיותאודות הרשותצור קשרתנאי שימושחופש המידע